مشخصات سه نیروی امنیتی


مصیب توکلی بنیزی ، از مسئولان قبلی بند ۲۰۹ زندان اوین ، مسئول تعقیب و مراقبت در وزارت اطلاعات و مسئول دستگیری گروه سابق مذاکره کنندگان هسته ای است .


مظاهری ( ردیف دوم اولین نفر از راست ، با کت خاکستری و عینک ) از نیروهای اداره کل اطلاعات خراسان رضوی است .