مافیای میرکاظمی هاسید حسن میرکاظمی با شماره ملی : ۰۰۵۴۷۷۵۸۳۳ 
رییس هیئت مدیره شرکت پارسیان فلز دنیا ، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پارسیان فلز البرز ، رییس هیات مدیره شرکت لوح مهراندیش و عضو هیات مدیره شرکت کارنجات دنیای فلز اردستان است .
وی در دولت احمدی نژاد ، با استفاده از رانت برخی مدیران امنیتی ، رشد کرد و ارتباطات زیادی را برقرار کرد تا جایی که مراسم افتتاح کارخانه اش ، با حضور وزیر صنایع دولت احمدی نژاد انجام شد :


سیدحسن میرکاظمی در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ، بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است .

سید حسن میرکاظمی (اولین نفر از چپ) در سال ۱۳۸۸ ، فرماندهی گروهی از نیروهای سرکوب را برعهده داشته است .بعد از انتشار فیلم ورزش سیدحسن میرکاظمی و محمود کریمی و محمدرضا طاهری (مداحان معروف) ، ارتباط این کارپرداز امنیتی و مداحان ، مورد توجه قرار گرفت .
بررسیها نشان میدهد در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ ، سیدحسن میرکاظمی به عنوان رییس هیات مدیره ، محمدرضا طاهری (شماره ملی ۰۰۵۲۱۱۶۳۵۲ ) به عنوان نایب رییس هیات مدیره و سیدمسعود میرکاظمی (وزیر نفت دولت احمدی نژاد - شماره ملی ۰۰۱۹۲۵۰۲۶۶ ) به عنوان مدیرعامل شرکت لوح مهراندیش منصوب شده اند .سیدمسعود میرکاظمی


محمدرضا طاهری


محمدرضا طاهری