خامنه ای ایرانی الاصل نیستپدر خامنه ای متولد نجف در عراق است .