فراخوان شناسایی مزدورها - ۵

هر اطلاعاتی از افراد حاضر در عکسها را در بخش نظرات بنویسید .
این تصاویر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۸ گرفته شده اند.