فراخوان شناسایی مزدورها - ۴


هر اطلاعاتی از افراد حاضر در عکسها را در بخش نظرات بنویسید .
عکس در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۶ گرفته شده اند .