کمک کنید شیده فرهودی ، ستار بهشتی نشود

http://nurizad.info/wp-content/uploads/2014/01/IMG_3968.jpg


پس از خوانده شدن طومار اعتراضی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در حضور خامنه ای در تاریخ 24 مهر 1390 ، یکی از دانشجویان این دانشگاه به نام شلر فرهادی ، پس از 5 ماه بازداشت در زندان اوین ، هنگامی که دوباره وی را به زندان فرا می خوانند ، دست به خودکشی می زند.
دانشجوی دیگری از همین دانشگاه به نام شیده فرهودی نیز از آن تاریخ ناپدید شده است.
لطفا اطلاع رسانی کنید . اگرچه شلر جانش را از دست داد اما شاید شیده فرهودی زنده باشد.
شرح ماجرا را در سایت محمد نوری زاد با عنوان تراژدی شلر بخوانید