آیا شماره تلفن همراه میرحسین موسوی به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده است ؟


 نوشته ای از دختر میرحسین موسوی:
١٠٠٠ روز گذشت وما اين طرف ديوار ...
به مناسبت هزارمين روز ، خط موبايل پدرم را ... خط شخصي پدرم را كه از شب ٢٤ بهمن قطع شده بود واگذار كرده اند!
در طول اين ١٠٠١ روز خط هميشه خاموش بود. گاهي از سر دلتنگي شماره ٠٩١٢١١١٣٥٠٠ شماره بابا را ميگرفتيم و پيغام :"برقراري ارتباط با مشترك مورد نظر مقدور نميباشد"را ميشنيديم.
امروز هم كه از سر دلتنگي زياد و به مناسبت هزارمين روز حصرناجوانمردانه تماس گرفتيم اما صداي غريبه اي پاسخ داد كه خط شخصي بابا را صاحب شده گويا و خودش را از نهاد رياست جمهوري معرفي كرد.

از هموطنان درخواست می شود در اعتراض به این کار غیرقانونی ، SMS اعتراضی به این شماره بفرستند .