استقبال اتوبوسی دانش آموزان از حسن روحانی

در پی بازگشت حسن روحانی از امریکا ، تعدادی از دانش آموزان مدارس سلمان فارسی و شهید بهشتی تهران ، برای استقبال از وی به فرودگاه آورده شده بودند.
چنین رفتاری از دولت روحانی به هیچ وجه پذیرفته نیست و خاطره استقبال های اتوبوسی از رییس جمهور کودتا محمود احمدی نژاد را زنده می کند .
ضمن محکوم کردن پرتاب کفش به سمت خودروی رییس جمهور توسط عده ای افراد تندرو و همچنین محکوم کردن برخورد غیرانسانی ماموران حفاظت ریاست جمهوری با معترضین و دستگیری تعدادی از آن ها، منتظر توضیح فوری دولت در این خصوص هستیم