انتصابات فامیلی در دولت یازدهم

 
۱- اسماعیل سماوی (خواهر زاده حسن روحانی) : مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ، سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری
۲- عبد الحسین فریدون (برادرزاده حسن روحانی) : مشاور وزير و مدير كل دفتر وزارتی وزارت علوم
۳- علی اصغر مونسان (خواهر زاده حسن روحانی) : مدیر عامل منطقه آزاد کیش
۴- حسین فریدون (برادر حسن روحانی) : دستیار ویژه رییس جمهور

علی غزالی (روزنامه نگار)