نامه یک زندانی سیاسی درباره جنایتهای ماموران سپاه پاسداران
 سهیل بابادی

ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ، به شکنجه یک زندانی سیاسی به نام سهیل بابادی اکتفا نکرده و با فشارآوردن روحی و روانی به همسر وی برای طلاق گرفتن از این زندانی سیاسی ، باعث سقط شدن فرزندش شدند .

نامه سهیل بابادی از بند ۳۵۰ زندان اوین در آبان ۱۳۹۲ را بخوانید :