محکومیت ثمین احسانی به ۵ سال زندان

ثمین احسانی در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰به اتهام تبلیغ علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت موثر در جامعه بهایی ، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شده است .

اقدام دادگاه در استناد به بهایی بودن ایشان و صدور رای بر مبنای آن ، بر خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی ایران است که بیان می دارد :

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد .

سایت شخصی ثمین احسانی ، در www.saminehsani.com قابل دسترسی است .