به صهیو‌نیست‌‌ها احترام بگذاریم !

صهیونیست‌ها با استفاده ابزاری از ماجرای هولوکاست ، انتقام جنایت های حکومت آلمان در زمان جنگ جهانی دوم را از فلسطینی ها می گیرند . تصویر سمت چپ ، مربوط به دوران جنگ جهانی دوم و تصویر سمت راست ، مربوط به فلسطین اشغال شده توسط یهودی ها و صهیونیست ها است .
در عکس بیست و ششم ، کودکان یهودی ، در حال نوشتن یادگاری بر روی موشک هایی هستند که قرار است بر سر کودکان و مردان و زنان پرتاب شده و آن ها را به قتل برساند !
عکس های زیر ، مدتی پس از آپلود در سایت Tinypic ، به دلیل افشای جنایات صهیونیست ها ، حذف شدند !Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic