مزدوریاب : حمیدرضا حسین آبادی
سردار حمیدرضا حسین آبادی ، در دهه هفتاد ، جانشین معاون حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده است .

وی مدتی رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر بود .

همایش حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۸