مدارکی از محمدرضا مدحی


مجوز فعالیت بازرگانی در تایلند


سند جعلی فروش جواهراتورود و خروج از بانکوکفروش جواهر


محمدرضا هاشمی ( یکی از افراد مرتبط با محمدرضا مدحی )


محمدرضا مدحی و برادرش ، روبروی سفارت عربستان