دادگاه انقلاب در تلاش برای ایجاد موج نارضایتی در ایران

تعدادی از بالاترین حکم‌های زندان صادرشده توسط شعبه‌های گوناگون دادگاه انقلاب در سراسر کشور ، آورده شده اند :


۱. نام : حمید حائری - شعبه : ۲۸ دادگاه انقلاب تهران - نام قاضی : محمد مقیسه - حکم صادرشده : ۱۵ سال زندان

۲. نام : فرح واضحان - شعبه : ۱۵ دادگاه انقلاب تهران - نام قاضی : ابوالقاسم صلواتی - حکم صادرشده : ۱۷ سال زندان

۳. نام : حسین رونقی ملکی - شعبه : ۲۶ دادگاه انقلاب تهران - نام قاضی : پیرعباسی - حکم صادرشده : ۱۵ سال زندان

۴. نام : حسین رونقی ملکی - شعبه : ۲۶ دادگاه انقلاب تهران - نام قاضی : پیرعباسی - حکم صادرشده : ۱۵ سال زندان

۵. نام : حسین درخشان - شعبه : ۱۵ دادگاه انقلاب تهران - نام قاضی : ابوالقاسم صلواتی - حکم صادرشده : ۱۹/۵ سال زندان

۶. نام : مهدی جلیلی - شعبه : ؟ دادگاه انقلاب مشهد - نام قاضی : ؟ - حکم صادرشده : ۱۶ سال زندان

۷. نام : احمد میرزایی - شعبه : ؟ دادگاه انقلاب مشهد - نام قاضی : ؟ - حکم صادرشده : ۱۶ سال زندان و ۱۰ سال تبعید

۸. نام : احمد باب - شعبه : ۱ دادگاه انقلاب مریوان - نام قاضی : لطفی - حکم صادرشده : ۱۴ سال زندان

۹. نام : بهنام ابراهیم‌زاده - شعبه : ۱۵ دادگاه انقلاب تهران - نام قاضی : ابوالقاسم صلواتی - حکم صادرشده : ۲۰ سال زندان