محمد مقیسه : قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

محمد مقیسه ، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ، در روزهای بعد از کودتای ۲۲ خرداد ،‌ حدود ۳۷۳ سال و ۸ ماه حکم زندان قطعی ، ۵ سال حکم زندان تعلیقی ، ۳ حکم اعدام و ۲۰ سال حکم محرومیت اجتماعی برای مردم صادر کرده است .
محمد مقیسه متولد روستای مقیسه از توابع سبزوار ( با نام مستعار ناصریان ) در سال ۱۳۶۰ یکی از بازجوهای شعبه ۳ زندان اوین بوده است .
پس از تغییرات در زندانها در سال ۱۳۶۴ ، به‌عنوان دادیار زندان قزلحصار مشغول به کار شد و بعد از تخلیه شدن زندان قزلحصار در سال ۱۳۶۵ ، مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت و از اوایل سال ۱۳۶۷ همراه با مسئولیت دادیاری ، سرپرستی زندان گوهردشت را نیز عهده دار شد .
وی نقش مهمی در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت داشته است .
برادر وی هم بعنوان دادستان مشهد ، نقش مهمی در کشتار زندانیان خراسان داشت .