فراخوان شناسایی مزدورها - ۲

هر اطلاعاتی از افراد حاضر در عکسها را در بخش نظرات بنویسید .
عکسهای ۱۳۸۸/۳/۳۰


عکسهای ۱۳۸۸/۱۰/۶