فراخوان شناسایی مزدورها - ۳

هر اطلاعاتی از افراد حاضر در عکسها دارید ، در بخش نظرات بنویسید .
این تصاویر ، مربوط به ۱۳۸۹/۴/۱۸ هستند .