فراخوان شناسایی مزدورها - ۱

هر اطلاعاتی از افراد حاضر در عکسها را در بخش نظرات بنویسید .


۱۳۸۸/۴/۲


۱۳۸۸/۴/۲۶

روزهای مختلف در تظاهرات