اعضای مافیای قالیباف : سردار محمدعلی محبیسوابق : مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیشمسئول راه اندازی منطقه آزاد ماکو
مسئولیتهای فعلی : معاون شرکت سرمایه گذاری سپهر جم (از زیرمجموعه های بانک صادرات)

در هر دوره از مسئولیتش ، انتقادهای فراوانی به دلیل ضعف مدیریتی به او میشد که برخی از آنها در رسانه ها نیز منتشر شدند .
سردار محمدعلی محبی ، از نیروی اصلی سردار محمدباقر قالیباف است .
مصاحبه اخیر او با خبرگزاری تسنیم را اینجا ببینید .