اعضای مافیای قالیباف : سردار محمدهادی ایازیسید محمدهادی ایازی (متولد مشهد) یکی از نزدیکترین یاران محمدباقر قالیباف است . وی در سال ۱۳۷۲ ، درجه سرگردی را در بسیج دریافت کرد و در حاضر ، سردار است .
ایازی بعد از انتصاب قالیباف به فرماندهی ناجا ، معاون نیروی انسانی ناجا شد، اما بعد از پیوستن سردار ناصر امانی به جمع یاران قالیباف ، ایازی به بازرسی کل ناجا رفت و همزمان جانشینی هماهنگ کننده ناجا را نیز بر عهده داشت .
وی مدتی رییس هیات مدیره باشگاه ابومسلم بوده است .
ایازی در ابتدای شهردار شدن قالیباف نتوانست به شهرداری بیاید و از طرف سردار احمدی مقدم به عنوان معاون آموزش ناجا منصوب شد . کمی بعد ، به عنوان مشاور عالی و رئیس گروه مشاوران قالیباف منصوب شد .
مدتی بعد ایازی با حفظ سمت مشاور عالی ، به سمت سخنگوی شهرداری تهران نیز منصوب شد .
بعد از مدتی ، دوباره به مسئولیت های ایازی افزوده شد و به عنوان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد که تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت .
ایازی در حال حاضر ، معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت در دولت یازدهم است .