همکاری انجمن صنفی دفاتر مسافرتی با سازمانهای امنیتی

انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران به ریاست محمد حسن کرمانی ( عکس پایین ) بخشنامه ای را به همه دفاتر مسافرتی کشور فرستاده تا کسانی که در روز کوروش به شیراز سفر کرده اند ، شناسایی نماید .