شرکت نور نگین هشتم : تولیدکننده ابزارهای سرکوب

شرکت نور نگین هشتم ، تولیدکننده ابزارهای سرکوب است .

آدرس : تهران - شهرک ژاندارمر‌ی - خيابان آرش - الوند ۴ - شماره ۴۲۶
مديران و اعضای هیئت مدیره :
مسعود یگانه حسینی - شماره ملی ۰۰۴۵۰۹۹۰۱۴ - شماره شناسنامه ۱۵۶۵ - تاریخ تولد ۱۳۴۱/۱۲/۱۰ - فرزند رضا
هومن افشاری-  شماره ملی ۰۰۶۹۱۹۹۲۸۰ - شماره شناسنامه ۳۷۷ - تاریخ تولد ۱۳۵۷/۱/۱۱ - فرزند محسن
داوود کاظمیان - شماره ملی ۴۴۱۰۲۴۲۳۹۳ - شماره شناسنامه ۵۳۷۴
پیمان دمیرچلی - شماره تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۲۰۸۳ 
علیرضا دمیرچلی