محمدتقی مصباح یزدی در امریکا

از راست : حسین نصر - جعفر شهیدی - محمدتقی مصباح یزدی - صادق خرازی