عضو ارشد ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در میان حمله کنندگان به حسن روحانی


در بازگشت حسن روحانی از امریکا، تعدادی از اعضای ستاد انتخاباتی سعید جلیلی ، به وی حمله کرده و اقدام به پرتاب کفش و تخم مرغ و گوجه فرنگی کردند !
در تصویر زیر ، محمد صادق شهبازی ،  هماهنگ کننده ستاد مردمی (؟) سعید جلیلی را می بینید.از چپ : سعید جلیلی - محمدصادق شهبازی - محمد صالح مفتاح


درباره محمد صالح مفتاح ، اینجا را ببینید .

سایت اینترنتی تندروهای معترض به حسن روحانی : www.sianat.org

خبرگزاری تندروهای هوادار سعید جلیلی : www.teribon.ir
دروغگویی سعید جلیلی درباره دیدار با معاون وزیر امور خارجه امریکا


تایید دیدار سعید جلیلی با معاون وزیر امور خارجه امریکا