تنبیه غیرانسانی در مدرسه غیر دولتی امام حسین (وابسته به سپاه پاسداران)

در اخبار رسیده از مدرسه غیر دولتی امام حسین وابسته به سپاه پاسداران ، مدیران و معلمان آن مجموعه ، از روش های بدی برای توبیخ بچه ها استفاده می کنند.

به طور مثال، مدیر این ابتدایی ، اقدام به درج اسم شاگردان تنبل مدرسه روی تابلوی اعلانات مدرسه می کند که باعث سرخوردگی شاگرد در میان هم سن و سالان می شود و تاثیرات روانی بدی روی آنان دارد.

همچنین در اقدام تنبیهی دیگر، مدیر مدرسه با فرستادن شاگردان تنبل به سر کلاس های رده پایین تر، اقدام به تنبیه وی و خرد کردن شخصیت وی می کند یعنی شاگرد تنبل کلاس چهارم را برای ساعاتی در سر کلاس سوم می نشاند.