زندانی شدن دو نفر از کارشناسان ارشد وزارت کشور

ضیاءالدین صبوری (فرزند آیت الله صبوری) که در زمان برگزاری انتخابات ۱۳۸۸ ، عضو ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور بوده است، به دلیل انتشار نامه ای محرمانه به مقامات عالی نظام و اثبات تقلب در انتخابات ، به جرم القای تقلب در انتخابات به مسئولان عالی نظام ، به یک سال زندان محکوم شده است.

یکی دیگر از کارشناسان وزارت کشور به نام ادریس آریا شکوه که مسئول واحد اطلاعات و اخبار وزارت کشور بوده است ، پس از کودتای ۱۳۸۸بازداشت شده بود . وی مسئولیت تهیه بولتنی را بر عهده داشته که تنها در پنج نسخه برای سران نظام منتشر می شده است .