به احترام کودکان زندانیان سیاسی ایران
روز اول مدرسه وجای خالی مادر!

سارا دختر زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد

 

 

روز اول مدرسه وجای خالی پدر!

عرفان پسر زندانی سیاسی امیرخسرو دلیرثانی