عضویت محسن سازگارا در موسسه جرج بوش


سازمان عفو بین‌الملل ، خواهان پیگرد قضایی علیه جورج بوش شده است .