بررسی نتایج انتصابات مجلس نهم - اسفند ۱۳۹۰از جمعیت ۱۴۹٬۳۵۸ نفری شهر کاشمر ، ۱۴۹.۲۰۰ نفر رای صحیح داده اند !