نامه‌ی وزارت صنایع برای حضور در راه‍پیمایی حکومتی - ۱۳۸۸/۱۰/۸