تحلیل ساختاری گروه حزب‌الله ایران

در این متن كه توسط ستاد مركزی حزب‌الله ايران آماده شده است ، به هشت فصل پرداخته می‌شود :

  1. مبادی
  2. حقيقت حزب‌الله
  3. ويژگی‌های حزب‌الله
  4. مواضع كلی حزب‌الله
  5. جوهره تشكیلاتی حزب‌الله
  6. چهارچوب ساختاری ستاد مركزی حزب‌الله ايران
  7. فعالیت‌های حزب‌الله
  8. شكل‌دهی شهری - روستایی حزب‌الله

فایل متنی را از این‌جا دریافت كنید .