طرح بسیج برای مقابله با اعتراضات مردمیاسناد کامل طرح را دریافت كنيد .