اعضای تیم ترور سعید حجاریان

بر اساس گزارش اوليه معاونت اطلاعات سپاه پاسداران ، اعضای تيم ترور سعید حجاریان كه مبادرت به اجتماع و تبانی برای انجام ترور كرده بودند ، عبارت اند از :

۱. سعيد عسگر
۲. مهدی روغنی
۳. علی پورچالویی
۴. موسی جان‌نثاری
۵. محسن مجیدی
۶. محمدعلی مقدمی
۷. سعید گگونانی