پرداخت پول به یکی از فرمانده‌های طالبان توسط بانک ملی ایرانسندی که از میان لوازم اعضای طالبان در مرکز اصلی آنان در گل‌تپه‌ی کندز یافت شده‌است ، نشان می‌دهد که بانک ملی ایران به عبدالحی شینواری که یک فرمانده‌ی طالبان در مناطق گل‌تپه‌ی کندز بوده‌است ، پول می‌پرداخته ‌است .

---------------------------------------------------------------------------------


روزنامه هشت صبح