اجرای فاز عملی طرح " نهضت مقاومت " در سپاه پاسداران


منابع موثق از آغاز فاز عملی طرح موسوم به "نهضت مقاومت" در سپاه پاسداران خبر می دهند که مطابق آن، قرار است از پایگاههای بسیج سراسر کشور نیروهایی انتخاب و کادر سازی شوند، تا اگر شرایط فعلی به تنش، تشنج و نهایتا بحران تبدیل شد و حکومت نهایتا در مدیریت بحران موفق نبود و تا مرز عدم بقا پیش رفت، شبکه ای از معتقدترین ها به مجموعه حکومت وجود داشته باشند تا تحت هر شرایطی قابل فراخوان و در اختیار باشند.
هدف از تشکیل این شبکه ها، "کنترل مجدد و به هر طریق اوضاع" اعلام شده و مطابق ابلاغ این دستورالعمل، در صورتیکه حوزه ها و پایگاه های بسیج سقوط کردند، افراد منتخب، توسط سرتیم ها فراخوان شده و در مرکزی تحت عنوان "مرکز عملیات اضطراری" حضور بهم رسانند و نسبت به اجرای دستورات آمادگی کامل و از پیش را داشته باشند.
بنا به گزارش منابع موثق، از اواخر شهریورماه امسال، از نواحی مقاومت بسیج، یک نفر نیروی رسمی در هر حوزه مستقر نموده اند و وظیفه این فرد آن است که در جلسات مختلف از جمله کمیسیون هایی مانند کمیسیون های فرهنگی، بازرسی، اطلاعات، عملیات، شورا و این قبیل جلسات که هفته ای یکبار برگزار می گردد شخصا حضور پیدا می کند و از هر پایگاه نیز در جلسات شورای آنها به صورت موردی سرکشی می کند.
این افراد جلسه ای نیز با فرماندهان آن حوزه ها و تمام پایگاه های زیر مجموعه برگزار نموده اند که دستور کار آن جلسه توجیه نسبت به طرحی به نام طرح نهضت مقاومت بوده است.
در این جلسات فرد مامور از طرف آن ناحیه، به فرمانده و شورای حوزه های تابعه و همچنین فرماندهان پایگاه زیر مجموعه تاکید نموده است:
"طرح نهضت مقاومت یعنی اینکه اگر شرایط ما از ثبات به تنش و از تنش به تشنج و نهایتا به بحران تبدیل شد و شرایط به گونه ای بود که در مدیریت بحران موفق نبودیم و آن بحران به عدم بقا منجر گردید شبکه ای از معتقدترین ها به مجموعه نظام را داشته باشیم تا بتوانیم تحت هر شرایطی آنها را فراخوان نماییم و در اختیار داشته باشیم، تا توسط همان شبکه ها اوضاع مجددا تحت کنترل قرار گیرد؛ که مطابق ابلاغ آن دستورالعمل، در صورتیکه حوزه ها و پایگاه های مقاومت سقوط کردند، افراد منتخب توسط سرتیم ها فراخوان گردند و در مرکز "عملیات اضطراری" حضور بهم رسانند و نسبت به اجرای دستورات بعدی آمادگی کامل را داشته باشند."
این منبع خاطرنشان کرد که در این مرکز عملیات اضطراری، مجدداً فرمانده هر حوزه ملزم به ایجاد مرکز در خارج از محل استقرار حوزه و پایگاه ها - با در نظر گرفتن شرایط یک مرکز عملیات اضطراری- (مشرف بر مهمترین ورودی و خروجی های حوزه استحفاظی، دارا بودن پارامترهای مباحث دفاع غیر قابل نفوذ، قابلیت نگهداری سلاح و مهمات و اینگونه موارد) می باشد.
بنابراین هر حوزه مطابق آمایش سرزمینی خود، موظف شده است تا به پایگاه های زیر مجموعه خود ابلاغ نماید تا به صورت بسیار خاموش، هر پایگاه پنج نفر را تا ماه آینده از میان نیروها انتخاب نمایند و به ایشان معرفی کند.همچنین فرم هایی تهیه شده است به نام فرم "نشان افراد"؛ به معنی نشان کردن و انتخاب آنها و پیجرهایی مختص آن افراد به همراه دفترچه کد و رمز مربوطه تهیه شده و در اختیار فرماندهان حوزه ها قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن اصول حفاظتی برای آن افراد یک کد تعریف می گردد و تنها فرماندهان پایگاه ها و حوزه ها آنها را در موافع نیاز به توسط همان کد ها فراخوان می نمایند .
این گزارش آورده "گویا قرار است کارگاه های آموزشی مرتبط با این طرح نیز در سطح حوزه ها برای اشرافیت و توجیه بیشتر بر این طرح انجام پذیرد."
همچنین آمده است "فرماندهان حوزه ها توجیه شده اند با توجه به امتیاز پایگاه های زیر مجموعه که مطابق فرم های نظارت ستادی سه ماهه، شش ماهه و سالیانه مشخص گردیده است، نسبت به ایجاد ساختار دو تیم زیر نظر تیم پایگاه با امتیاز بالاتر اقدام نمایند و در نهایت نوک هرم این تیم ها به حوزه مقاومت و فرد مامور شده از ناحیه مربوطه ختم می گردد."
طرح نهضت مقاومت در شرایط کنونی از دو منظر قابل توجه و بررسی است:
انتخاب نمودن پنج نفر از هر پایگاه مقاومت که حداقل هر پایگاه دارای صدها عضو عادی و فعال است و هر حوزه نیز دست کم دارای ١٢ تا ١۵ پایگاه زیرمجموعه می باشد و در برخی نواحی مطابق آمایش سرزمینی ٢۵ تا ٣۰ پایگاه، یعنی متوسط هر حوزه ١۰۰ نفر را می تواند سازماندهی کند، نشان از این دارد که برآورد فرماندهان سپاه در زمان بحران های جدی این است که بیش از نود درصد نیروهایشان از آنجایی که جزیی از مردم هستند، ریزش خواهند نمود. بنابراین از هر پایگاه به آن تعداد اندک و تحت آن اصول حفاظتی بسنده نموده اند .
با توجه به اینکه برخی فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی از روی دستپاچگی مطابق تقاطع گیری و برآورد نهادهای اطلاعاتیشان به یک شورش اجتماعی در اثر فشارهای اقتصادی پیش رو اعتراف و اعلام خطر نموده بوند، لذا هراس از بحرانی جدی و غیر قابل کنترل در اثر خروش توده مردم آنها را بر آن داشته است تا خود را برای شرایط کاملا بحرانی آماده نمایند.
گفتنی است در جریان سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بسیج و شبه نظامیان لباس شخصی، نقش ویژه ای ایفا کرده بودند.