اکبر خوش کوش: رييس گروه ضربت وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجيره‌ای
اكبر خوش‌كوش ، رييس گروه ضربت وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجيره‌ای