دانشجویانی که به دیدار خامنه ای رفتند - ۱۳۸۸/۶/۴

 • علیرضا آرامی نژاد ( نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از دانشگاه بوعلی سینا همدان )
 • علی پیران نژاد ( دانشگاه تهران )
 • زهرا احمدی ( عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت جعلی از دانشگاه الزهرا )
 • شعبان علیزاده ( دانشگاه تربیت مدرس )
 • سعید سلیمانی ( بسیج دانشگاه علم و صنعت )
 • محمدعلی صمیمی ( دانشگاه شهید رجایی )
 • مهدی اجرایی طوسی ( نماینده اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل )
 • مجتبی منتظری ( از دانشگاه آزاد اسلامی ، نماینده سازمان اسلامی دانشجویان ایران )
 • سارا مشحون ( دانشگاه صنعتی شریف )
 • سیدحسن فغان موملی ( نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی از دانشگاه صنعتی شاهرود )
 • علی عسگری ( فعال دانشجویی )

عکسهای مراسم


پایگاه اطلاع رسانی خامنه ای