آشنایی با علی اکبر یساقی

علی اکبر یساقی تا خرداد ۱۳۸۳ رییس دادگستری خراسان بود و پس از آن با حکم هاشمی شاهرودی ، به عنوان رییس سازمان زندانها منصوب شد و تا شهریور ۱۳۸۸ ادامه داد . پس از آن به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب شد که در آنجا همواره گوش به فرمان مقامات بالادستی بوده است . برای مثال ، در پرونده محسن امیراصلانی ، با وجود آنکه قضات مستقل دیوان عالی ، سه بار حکم اعدامش را نقض کرده بودند اما علی اکبر یساقی و اصغر باغانی به عنوان قضات شعبه ۱۳ دیوان عالی ، به فرمان صادق لاریجانی ( رییس قوه قضاییه ) ، بر خلاف اصول قانونی و قضایی ، حکم اعدام را تایید کردند و محسن امیراصلانی اعدام شد .
علی اکبر یساقی همچنان در دیوان عالی کشور مشغول به کار است و همچنین نایب رییس هیات مدیره ستاد دیه نیز میباشد .