بانک مهر اقتصاد ، یکی از منابع درآمدزایی بسیجموسسه مالی و اعتباری بسیجیان ، در سال های گذشته ، پس از عدم استقبال مردم ، نام خود را به بانک مهر اقتصاد تغییر داد و همچنان در مالکیت بسیج است.