مزدوریاب : محمد رضایی

محمد رضایی ، مسئول سیاسی در سپاه امام صادق بوشهر است.