کمپین حمایت از مادران زندانیهر انسانی از جمله زنی که مادر است حق فعالیت مدنی دارد. او باید در انتخاب خود آزاد باشد. هر محدودیتی از جمله سواستفاده از كودكان برای منع مادر از فعایت مدنی عملی ناپسند است.
مادرانی که به خاطر فعالیت های مدنی پشت میله های زندان اند مقصر دوری از بچه هایشان نیستند- آنها فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز برای ایجاد آينده ای بهتر را انتخاب کرده اند نه زندان را.
مادران زندانی آزادی خود را قربانی تضمین آزادی های اجتماعی، امنیت و رفاه برای کودکان خود و سایر کودکان کرده اند. حال چرا این مادران از حق مادری محروم می شوند؟ چرا کودکان از آغوش گرم مادرشان جدا می شوند ؟ مگر نه این که (خانواده نهاد بنیادین جامعه) است؟
چرا صرف خواست های مدنی سبب از بین رفتن بسیاری از خانواده ها شده است؟
با هم و در کنار هم خواستار آزادی مادران زندانی هستیم.


صفحه کمپین در فیس بوک