شورای شهر مشهد در تسخیر جبهه پایداری

حضور علی اصغر لطفی (عضو شورای شهر مشهد) در تجمع اعضای جبهه پایداری علیه جهاد دانشگاهی مشهد در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۳
حضور علی اصغر لطفی (عضو شورای شهر مشهد) در همایش جبهه پایداری در مشهد با عنوان مرزبانی فرهنگی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۳