بخشنامه استخدامی تبعیض آمیز دولت احمدی نژاد

بخشنامه تبعیض آمیز دولت احمدی نژاد که باعث شده است بیشترین تعداد قبولی ها در آزمون های استخدامی ، نیروهای سازمانی بوده و از ورود افراد شایسته به دولت ، جلوگیری شود.
در اینباره می توان به آزمون استخدامی سازمان بنادر اشاره کرد.