بخشی از پرونده‌ی سکینه محمدی آشتیانی ، زندانی محکوم به سنگ‌سار