فایل صوتی همایش حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی - ۱۳۷۸


بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۱۳۷۸ و کشته شدن تعدادی از دانشجویان و زخمی شدن و دستگیری عده قابل توجهی از مردم و دانشجویان ، ابعاد امنیتی این موضوع با حضور مسئولان سازمان حفاناجا (حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) در شهریور ۱۳۷۸ بررسی شد .

فایل شماره ۱ ( جدی )
فایل شماره ۲ ( طاها طاهری و محمدعلی نجفی )
فایل شماره ۳ ( مجید علوی )
فایل شماره ۴ ( محمدرضا نقدی )

فایل شماره ۵ ( کلانتری )
فایل شماره ۶ ( محمد شفیعی )
فایل شماره ۷ ( محمد نیازی )

فایل شماره ۸ ( طاها طاهری ) 
فایل شماره ۹ ( طاها طاهری )
فایل شماره ۱۰ ( طاها طاهری )

طاها طاهری ( با نام مستعار مسعود صدرالاسلام) معاون سازمان حفاناجا در سال ۱۳۷۸


محمدرضا نقدی ، رییس سازمان حفاناجا در سال ۱۳۷۸
مجید علوی ، قائم‌ مقام وزیر اطلاعات در سال ۱۳۸۸
محمد نیازی ، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۷۸ 


محمد شفیعی ، معاون اطلاعات مردمی در وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۸ : مصاحبه - اطلاعات بیشتر