هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد
محمود احمدی‌نژاد ، از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ در دولت هاشمی رفسنجانی ، استاندار اردبیل بوده است


مراسم سالمرگ خمینی در ۱۳۹۰/۳/۱۴