فیلم امنیتی از یک تجمع‌ اعتراضی در شهر تهراناین فیلم ، از یکی از تجمع‌های اعتراضی مردم به حکومت کودتا ، توسط نیروهای امنیتی شهر تهران گرفته شده است .
عدم توجه مردم به نکته‌های امنیتی - مانند پوشاندن چهره - و نیز عدم توجه به محیط اطراف محل تجمع ، باعث شناسایی و دستگیری آن‌ها می‌شود .