شهدای جنبش مردمی ایران : یعقوب بروایهشهید یعقوب بروایه در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸


او در آخرین لحظه‌های زندگی‌اش گفت : من برای آزادی کشته شدم