کودتای ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ : ۷۸/۴۴ درصد آرای احمدی‌نژاد در صندوق‌های با مشارکت ۱۰۱ درصد